Жарко Илиески

Член на Управен одбор на Комора на проценувачи на РСМ

Дипломиран машински инженер.

Вработен во сопствена компанија ГЕНИКО ДОО Прилеп со повеќе од 28 години работно искуство.

Поседува лиценци за: проценка на машини и опрема, подвижен имот и транспортни средства.

Овластен проектант, равидент и надзорен инженер од областа на машинство со Овластување „А“ од сите области.

Лиценца за Енергетски Контролор.

Лиценца за Судски Вештак.

Лиценза за инплементирање на НАССР систем.

+389 70 208 998
z.ilieski@komoranaprocenuvaci.mk
zarko.ilieski@geniko.mk