Историјат

Комората на проценувачи е основана на Седница на проценувачи на ден 29.12.2012 година.

Комората има статус на правно лице со овластувања кои се утврдени со Законот за процена, Статутот на комората и други акти.

Истата е регистрирана согласно закон за процена и формирана врз основ на одобрение од страна на Министерство за правда.

Заради промовирање на високи професионални стандарди и за подобрување на квалитетот на услугите од проценувачите, проценувачите се здружуваат во Комора на проценувачи како професионално коморско здружување.

Членови на Комората се физички лица кои имаат положен стручен испит за проценувач и кои се вработени во друштва кои се овластени проценувачи и имаат лиценца за вршење дејност процена  (трговски друштва и трговци поединци регистрирани согласно ЗТД).

Согласно последното ажурирање на регистрите од 15.04.2024 год. Комората има евидентирано 206 проценувачи и 112 овластени проценувачи.

Согласно Законот за процена, Органи на Комората се: Собрание на Комората, Управен одбор, Претседател на комората, Надзорен одбор, Комисија за ревизија на проценка и Дисциплинска комисија. Комората по потреба може да формира и други комисии и тела или да номинира членови кои ќе учествуваат во разни работни тела за работи кои задираат во професијата проценувач или се потребни за регулирање на проценувањето.

Комората на проценувачи во Декември 2022, свечено го прослави 10-годишниот јубилеј од своето основање, при што на поранешните претседатели и членови на управните и надзорните одбори, на заслужни проценувачи, професори и подржувачи на професијата им беа доделени благодарници и статуетки со што Комората ја искажа својата почит и благодарност за нивното учество и ангажман во работата на Комората.

Комората е член на Европската асоцијација на национални здруженија на проценувачи TEGOVA од 06.11.2013 година и член на Советот за меѓународни стандарди за вреднување IVSC од 10.11.2014 година.

Заради континуирана едукација и размена на искуства, секоја година Комората на проценувачи организира разни настани, како тематски обуки, конференции и други професионални настани од домашен и меѓународен карактер, со теми од своето поле на дејност или од сродни области.

Претседател
М-р Валентина Младеновска

Ажурирано на ден 16.04.2024 год.

  1. Почетна
  2. За Комората
  3. Историјат