Информатичка технологија

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
001Бранко Чуриловbrankochurilov@gmail.comИнформатичка технологија006ИТ31.07.2013Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
001Игор Чуриловespreso@t.mkИнформатичка технологија006ИТ31.07.2013Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
008Игор Симоновскиdeltainzenering@gmail.comИнформатичка технологија008ИТ02.09.2013Друштво за производство, промет и консалтинг ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје
015Биљана Ангеловаangelova@ek-inst.ukim.edu.mkИнформатичка технологија002ИТ2012Република Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје - Економски институт Скопје
015Зоран Јаневскиzoran.janevski@ek-inst.ukim.edu.mkИнформатичка технологија002ИТ2012Република Македонија - Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје - Економски институт Скопје
016Зоран Младеновскиzoran@kompanijanm.com.mkИнформатичка технологија010ИТ27.12.2013Трговско друштво Економско - правно биро Компанија НМ ДОО
025Илија Митревilija_mitrev@yahoo.comИнформатичка технологија009ИТ02.09.2013Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци
029Дејан Гавриловскиraciogrup.dejan@gmail.comИнформатичка технологија007ИТ02.09.2013Друштво за проценка и сметководителски услуги РАЦИО ГРУП ДООЕЛ Куманово
038Ѓорѓе Спировскиgjorgje.spirovski@yahoo.comИнформатичка технологија004-ИТ31.07.2013Друштво за услуги ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНА ДОО Скопје
040Сашо Јовевскиsasho.jovevski@gmail.comИнформатичка технологија003ИТ31.07.2013Друштво за проценки и консалтинг ЏИМРЕВСКИ-ЕКСИМ ДОО Куманово
063Тања Захариескаtanja8mk@yahoo.comИнформатичка технологија013ИТ01.07.2014Трговец поединец ЗАХАРИЕСКИ КОНСАЛТИНГ ТП Тања Љупче Захариеска Тетово
070Елена Трајкоскаtrajkoska.elena@yahoo.comИнформатичка технологија016-ИТ10.06.2015Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО увоз-извоз Карпош Скопје