Драган Димитриевски

Член на Управен одбор на Комора на проценувачи на РСМ 

Дипломиран економист

Вработен во друштво за проценки и консалтинг.  Повеќегодишно работно искуство  во областа на проценки, финансии и пазар на капитал. Проценувач од областа на недвижен имот, капитал на трговски друштва и транспортни средства.

+389 72 226 253
d.dimitrievski@komoranaprocenuvaci.mk
dragan_dimitrievski@yahoo.com