Александар Костадиновски

Член на Управен одбор на Комора на проценувачи на РСМ

Дипломиран економист, Магистер по економски науки, Доктор на економски науки, Област Сметководство и ревизија, Економски факултет, Универзитет” Св. Кирил и Методиј “- Скопје,

Уверение за положен испит за проценка на капиталот на трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица, издадена од страна на Министерството за економија,
Лиценца за вештачење од областа на материјалното, финансиското и сметководственото работење, издадена од страна на Министерството за правда.

Работно искуство: настава во високо-образовни институции, проценка на бизниси и капитал, изработка на судски вештачења, како и научно-истражувачката дејностод областа на сметководството и економијата.

a.kostadinovski@komoranaprocenuvaci.mk
aleksandarkostadinovski@yahoo.com