Д-р Жаклина Ангеловска

Член на Управен одбор на Комора на проценувачи на РСМ

Дипломиран инжинер по Архитектура, Магистер на науки за просторно планирање,

Доктор по технички науки од областа на просторнотио и урбанистичкото планирање

Поседува овластувања од областа на урбанизам и на архитектура за проектирање, ревизија, изградба и надзор на објекти, лиценца за вешто лице од областа на архитектурата  и лиценца за  процена на недвижен имот.

Работно искуство од 30 години во областа на урбанистичко планирање и архитектура, изработувач на просторни и урбанистички планови, контрола на нивно спроведување, изработка на проекти и обезбедување на одобрениа за градба, изградба на објекти, надзор и контрола на градба. Во последните 10 години поседува сопствена компанијa со лиценци за овластен проценител на недвижен имот, за вешто лице од област на архитектурата, за изработка на урбанистички планови, за изработка на проекти и надзор над изградба на градби.

+389 70 310 799
z.angelovska@komoranaprocenuvaci.mk
angelovska.zaklina@gmail.com