Валентина Младеновска

Претседател на Комората на проценувачи на РСМ

Дипломиран економист и Магистер по финансиски менаџмент.

Поседува лиценца за овластен сметководител, лиценца за вешто лице од економија и лиценци за процена од област на недвижен имот, подвижен имот, машини и опрема, индустриска сопственост, побарувања и обврски и капитал.

Вработена во сопствена компанија, со работно искуство повеќе од 30 години во финансии и сметководство. Во последните 10 години покрај финансиски и даночни услуги, изготвува и вештачења од економија за судски и други постапки и проценки за сите намени согласно Закон за процена.

+389 70 381 815
v.mladenovska@komoranaprocenuvaci.mk
aktivaaktuel.valentina@gmail.com