Вредност на добрата и влијанието врз животната средина

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
071Јулијана Никоваj.nikova@ema.com.mkвредност на добрата и влијанието врз животната срединаДВЖС-0215.04.2014Друштво за еколошки консалтинг ДЕКОНС-ЕМА ДОО увоз-извоз Скопје
071Славјанка Пејчиновска Андоноваslavjanka@ekomozaik.comвредност на добрата и влијанието врз животната срединаДВЖС-0215.04.2014Друштво за еколошки консалтинг ДЕКОНС-ЕМА ДОО увоз-извоз Скопје
077Славјанка Пејчиновска Андоноваslavjanka@ekomozaik.comвредност на добрата и влијанието врз животната срединаДВЖС-0412.05.2016Друштво за технички консултантски услуги ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ Скопје
077Јулијана Никоваj.nikova@ema.com.mkвредност на добрата и влијанието врз животната срединаДВЖС-0412.05.2016Друштво за технички консултантски услуги ЕКОМОЗАИК ДООЕЛ Скопје