Воена опрема

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
001Бранко Чуриловbrankochurilov@gmail.comВоена опрема04-357/709.04.2013Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
028Здравко Јовановскиpum-mig-zj@t.mkВоена опрема04-357/809.04.2013Друштво за производство, инженеринг трговија и услуги ПУМ МИГ Здравко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје