Побарување и обврски

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
001Бранко Чуриловbrankochurilov@gmail.comПобарување и обврски11-30464/224.12.2013Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
008Антонио Георгиевantoniovizija@gmail.comПобарување и обврски11-31789/212.11.2013Друштво за производство, промет и консалтинг ВИЗИЈА-Т ДООЕЛ Скопје
012Славчо Филипчевslavco.filipcev@mk.gt.comПобарување и обврски12-40099/228.12.2012Друштво за консалтинг ГРАНТ ТОРНТОН КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
016Надица Младеновска Крцкоскаnadica@kompanijanm.com.mkПобарување и обврски12-29259/228.12.2012Трговско друштво Економско - правно биро Компанија НМ ДОО
019Весна Христова Бурлиовскаvesnab.hristova@yahoo.comПобарување и обврски13-1387/214.03.2019Друштво за производство и промет со стоки и услуги ЗИМАБО Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Битола
025Александра Камчеваaleksandra.kamcheva@gmail.comПобарување и обврски12-39162/228.12.2012Друштво за интелектуални услуги и процена МЕТОДА ПЛУС ДООЕЛ Кавадарци
026Стојна Здравеваstojna@mmrevizija.mkПобарување и обврски12-40647/228.12.2012Трговец поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Станој Здравева ТП Радовиш
063Тања Захариескаtanja8mk@yahoo.comПобарување и обврски12-17693/225.06.2014Трговец поединец ЗАХАРИЕСКИ КОНСАЛТИНГ ТП Тања Љупче Захариеска Тетово
075Валентина Младеновскаaktivaaktuel.valentina@gmail.comПобарување и обврски13-18653/3-1515.01.2016Друштво за вештачење и процена АКТИВА АКТУЕЛ ДООЕЛ Куманово