Авторско право и сродните права

Регистарски
број
име и презиме на проценувачелектронско сандаче
за прием на писмена
област за проценаброј на лиценца на
овластениот проценувач
Датум на издавање на лиценцаОВЛАСТЕН ПРОЦЕНУВАЧ
001Бранко Чуриловbrankochurilov@gmail.comАвторско право и сродните права56-1902/106.02.2013Друштво за производство, промет и услуги АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје
003Драган Димитровdragan.dimitrov@bdo.mkАвторско право и сродните права56-1903/106.02.2013Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје