Игор Симоновски

Член на Управен одбор на Комора на проценувачи на РСМ

Дипломиран машински инженер, Магистер по Технички Науки.

Поседува лиценци за процена од област на машини и опрема, транспортни средства, недвижен имот, земјоделството и информатичка технологија.

Покрај лиценците за процена поседува и лиценца за Вешто лице од областа на машинството, Специјалист контролор во станица за технички преглед, сертификати за Имплементатор на НАССР СИСТЕМ, LEAD/EXTERNAL AUDITOR FOR QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ISO/QM 9001:2015 и Microsoft Power BI Data Analyst.

Вработен во сопствена компанија за консултантски услуги и компанија за проценки, со работно искуство повеќе од 15 години..

+389 70 800 422
i.simonovski@komoranaprocenuvaci.mk
deltainzenering@gmail.com