Ѓорѓе Спировски

Потпретседател на Комората на проценувачи на РСМ

Дипломиран машински инженер и Магистер по технички науки од областа на машинството.

Вработен како менаџер и проценител во приватна компанија со основна дејност процена која има лиценци од 7 области.  Со работно искуство повеќе од 23 години од кои 13 години искуство во процена и вештачења од областа на постројки, машини и опрема. Поседува повеќе од 10 години искуство во процена на недвижен имот. Член на Комората на проценувачи од 2012 година.

+389 70 588 999
gj.spirovski@komoranaprocenuvaci.mk
gjorgje.spirovski@proceniteli.mk