КПУ регистар

Реден бројИме и презиме на проценувачСтекнати КПУ Обука 18-20.2023Стекнати КПУ Обука 24-25.2023Стекнати КПУ за 2023 година
1Александар Велкоски16824
2Александар Каранфиловски16824
3Александар Костадиновски16824
4Александар Костовски16824
5Александра Камчева16824
6Александар Пецалевски88
7Александра Петрушевска16824
8Алимпие Велкоски16824
9Ана Ѓорѓиевска16824
10Анастас Џуровски16824
11Андреј Чурилов16824
12Антон Гавочанов16824
13Антон Кајтази16824
14Антонио Георгиев16824
15Атанас Јанушев16824
16Беба Костадиновиќ16824
17Билјана Ангелова16824
18Билјана Василевска16824
19Билјана Главинчевска Врашникоска16824
20Билјана Георгиевска Бурагев1616
21Благица Сотировска16824
22Бобан Јовановски16824
23Бобан Костов16824
24Бојан Вељановски16824
25Бојан Петрески16824
26Борче Стојановски16824
27Бранко Аризанов16824
28Бранко Чурилов16824
29Бенизар Ганиу1616
30Валентина Јанева16824
31Валентина Младеновска16824
32Валентина Поп Николова16824
33Валентина Трпчевска16824
34Вања Дончева Рајатоска16824
35Валерија Цветкоска88
36Величе Николовска16824
37Венцо Митев16824
38Венцислав Едровски16824
39Венера Беќарова16824
40Весна Христова Бурлиовска16824
41Весна Зенделова16824
42Виолета Југовска88
43Владимир Буторац16824
44Владимир Митрески16824
45Влатко Гроздановски88
46Владимир Ѓорчески16824
47Влатко Марковски16824
48Војдан Јорданов16824
49Ганимете Ајдари16824
50Георги Тасевски16824
51Глигор Ивановски16824
52Горан Јованоски16824
53Горан Кипријановски16824
54Горан Србиноски16824
55Горанче Јошески16824
56Ѓорѓе Спировски16824
57Ѓорѓи Ѓорѓиевски16824
58Ѓорѓи Медароски16824
59Ѓорѓи Јанчевски16824
60Ѓоре Ташев16824
61Гоце Атанасов16824
62Гоце Васевски88
63Горан Стојановски88
64Гордана Анѓелковска88
65Даниела Илиеска16824
66Данче Зографска16824
67Дарко Апостоловски16824
68Дарко Калин16824
69Дарко Митревски16824
70Дарко Шумантев16824
71Деан Брковски16824
72Дени Ѓорчевски16824
73Десанка Ристеска Борисављевиќ16824
74Дивна Станчева88
75Димитар Групчев16824
76Дончо Дубров16824
77Драган Димитриевски16824
78Драган Димитров16824
79Драган Станков16824
80Дејан Гавриловски16824
81Драган Петрески16824
82Ева Сарџоска16824
83Елена Петревска-Лазаревски16824
84Елена Трајкоска16824
85Елена Адамова16824
86Елизабета Чингаровска16824
87Елисавета Шекерова Ловрен16824
88Емилија Таневска16824
89Ељмир Мустафаи16824
90Жаклина Ангеловска16824
91Жарко Илиески16824
92Жарко Младеноски16824
93Зоран Јаневски16824
94Здравко Јовановски16824
95Зоран Ангеловски16824
96Зоран Василевски1616
97Зоран Георгиевски16824
98Зоран Младеновски16824
99Зоран Мојсовски16824
100Зоран Петков16824
101Зулџелал Ајдари16824
102Зуле Поп Алексова Стојанова16824
103Ива Џагора16824
104Иван Богдановски16824
105Иван Донев88
106Игор Симоновски16824
107Игор Чурилов16824
108Илија Митрев16824
109Илчо Каров16824
110Ирина Чурилова88
111Искра Спироска1616
112Јаглика Јорданова Андријеска88
113Јана Брдароска16824
114Јане Дамјански16824
115Јасмина Христовска16824
116Јелена Џимревска16824
117Јован Кујунџиев16824
118Јорго Османли16824
119Јулијана Јазанџиска Петкова16824
120Јулијана Никова16824
121Јулијана Трипуноска16824
122Јулијана Стојкоска16824
123Кире Ѓорѓиев16824
124Киро Костов16824
125Киро Сечков16824
126Коста Јанев16824
127Кирил Андоновски16824
128Лазо Ангелов16824
129Лидија Антевска16824
130Лилјана Ивановска16824
131Лилјана Ковачева16824
132Љубин Mакаровски1616
133Љубица Јоанидис16824
134Љубиша Китановски16824
135Љубомир Јанев16824
136Љупчо Тодоровски16824
137Маја Витанова16824
138Малинка Петровска16824
139Марија Ристеска16824
140Марија Чулева16824
141Марина Кралева Кламфер88
142Марјан Димитриевски16824
143Марјанчо Величковски16824
144Миле Марковски88
145Миле Стојменов16824
146Милена Нестороска16824
147Мирко Ѓорѓиев16824
148Митко Павлов16824
149Моника Јанева88
150Нада Михајлова16824
151Надица Мишеска16824
152Надица Младеновска Крцкоска16824
153Наташа Поповска16824
154Наташа Трипчева Стојанова16824
155Небојша Арсовски16824
156Ненад Антевски16824
157Ненад Младеновски16824
158Оливера Тодоровска16824
159Огнен Спироски1616
160Орце Миладиноски88
161Пецо Шутурковски16824
162Рајчо Василов16824
163Роза Стојкова88
164Розика Деловска16824
165Сава Минова16824
166Саветка Дрвошанова16824
167Сања Бојковиќ Ивановска16824
168Сања Ристовска16824
169Сашо Бикоски16824
170Сашо Јовевски16824
171Сашко Иванов16824
172Светлана Филиповска16824
173Славица Андонова16824
174Снежана Орозовска Ефремовска16824
175Славјанка Пејчиновска Андонова16824
176Славчо Филипчев16824
177Слободан Јованоски16824
178Снежана Костовска16824
179Снежана Миноска16824
180Соња Иванова16824
181Стефан Николоски88
182Стојан Јорданов16824
183Стојна Здравева16824
184Стојче Тодороски16824
185Тања Захариеска16824
186Теодор Десановски16824
187Филип Филиповски88
188Филип Ристески88
189Фестим Зеќири1616
190Шпресим Салиу16824
  1. Почетна
  2. Членови
  3. КПУ регистар